Тема 12
Судові, правоохоронні та правозахисні органи України

Логіка викладу і засвоєння матеріалу:


12.1. Судова система України
12.2. Поняття судової влади та основні засади правосуддя в Україні.
12.3 Конституційний Суд України, його функції та завдання.
12.4 Система судів України загальної юрисдикції.
12.5 Правоохоронні та правозахисні органи України
12.6 Прокуратура України..
12.7 Правовий статус міліції.
12.8 Правовий статус Служби безпеки України.
12.9 Інші правоохоронні органи України та органи правозахисної діяльності.


Поняття судової влади та основні засади правосуддя в Україні


Конституція України проголосила людину, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпеку як найвищу соціальну цінність (ст.З). Утвердження, забезпечення, захист й охорона прав людини, інтересів громадянського суспільства, національної безпеки - це найважливіші функції і завдання державних органів влади і перш за все такої її гілки, як судова влада. Під судовою владою розуміється система незалежних судів, які в порядку, 11 визначеному законодавством, здійснюють правосуддя.

Суди мають владні повноваження для відновлення порушеного права і справедливості. Судова влада здійснюється тільки судами і на основі закону. Суди, згідно з Конституцією України, є самостійною гілкою влади і діють незалежно від законодавчої та виконавчої влади. Судові рішення ухвалюються й оголошуються судами іменем України та є обов'язковими до виконання на всій території України. Разом з тим судова влада має властиві тільки їй ознаки:
Здійснення правосуддя виключно судами (діяльність органів законодавчої і виконавчої влади часом перетинаються. Наприклад, Кабінет Міністрів України є вищим органом виконавчої влади, проте має право законодавчої ініціативи). Судді підкоряються виключно закону (посадові особи судової влади незалежні один від одного і від будь-якого зовнішнього впливу). Особливий статус посадових осіб (правосуддя в Україні здійснюють професійні судді та, у визначених законом випадках, народні засідателі й присяжні). Особливі вимоги до кандидата на посаду професійного судді (не порівняні до кандидата на посаду в інші державні органи). Усі обмеження і вимоги покликані забезпечити справжню незалежність і неупередженість судді. Особливий контроль діяльності судової влади (ніякі органи держави і їхні посадові особи не мають права втручатись у здійснення правосуддя). Контроль носить внутрішній характер (здійснюється у вигляді касаційного і наглядового розгляду справи судом вищого рівня).


Суддя не має права поєднувати свою професійну діяльність з будь-якою іншою крім науково-педагогічної, творчої діяльності. Суддя не може бути членом партії або профспілки. Не допускається створення і діяльність в органах судової влади будь-яких організаційних структур, політичних партій, професійних спілок.
Судова влада виступає в ролі арбітра, що вирішує спір незалежно від того між ким цей спір виникає:
між громадянами, громадянами і підприємствами, громадянами і державними чи громадськими організаціями, між громадянами і державою в цілому тощо.

КОЖНОМУ гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
Ст. 55 Конституції України


Кожному гарантується захист права спростувати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім "і та права вимагати вилучення будь-якої інформації, а також право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, використанням та поширенням такої недостовірної інформації.
Отже, правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Вони діють незалежно від законодавчої влади. їх юрисдикція поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі.

Суд, здійснюючи правосуддя, на засадах верховенства права забезпечує захист гарантованих Конституцією України та законами прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави. Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних.

Створення надзвичайних та особливих судів не допускається.

* Правосуддя - це особливий вид державної діяльності, виключно судова діяльність, від імені держави, на підставі чинного законодавства України, шляхом розгляду і вирішення в судових засіданнях адміністративних, господарських, цивільних справ стосовно спорів про права та інтереси громадян.

Короткий зміст(?) Питання для роздуму, самоперевірки, повторення


1. Що таке судова влада?
2. Які Ви знаєте ознаки судової влади?
3. На основі яких засад здійснюється правосуддя в Україні?
4. Що розуміється під складовими елементами судової системи України?
5. Назвіть основні принципи діяльності Конституційного Суду України?
6. Які повноваження мають суди загальної юрисдикції"?
7. Охарактеризуйте повноваження місцевого суду.
8. Що ми відносимо до вищих спеціалізованих судів?
9. Розкрийте склад та повноваження Верховного Суду України.
10. Як здійснюється суддівське самоврядування в Україні?
11. Чим займається Апеляційний суд У країни?
12. Назвіть справи, які розглядає Касаційний суд У країни.
13. Що являє собою державна судова адміністрація?
14. Які повноваження має Вища рада юстиції України?
Короткий зміст(?) Питання для роздуму, самоперевірки, повторення


1. В чому полягає правоохоронна функція держави?
2. Розкрийте зміст основних ознак правоохоронної діяльності.
3. Які правоохоронні органи відносяться до державних і недержавних органів?
4. Які законодавчі акти визначають правовий статус Прокуратури України, міліції, Служби безпеки України?
5. Що входить в систему органів прокуратури?
6. Які підрозділи входять до складу міліції?
7. Які основні завдання покладаються на Службу безпеки України?
8. В чому полягає відмінність повноважень міліції і Служби безпеки України?
9. Які органи захищають права споживача?
10. Чим займається державна контрольна ревізійна служба?
11. Що собою являє державна виконавча служба?
12. Що таке правозахисна діяльність?
13. Чому існує потреба в існуванні інститутів правозахисної діяльності?
14. Які інституції, що функціонують в Україні, є правозахисними?
15. Які завдання виконують органи юстиції України, нотаріат та адвокатура в Україні?
16. Хто може бути адвокатом?
17. Хто може бути нотаріусом?
18. Чим різняться правовий статус державних і недержавних нотаріусів?
19. Якими є повноваження Міністерства юстиції України та його органів на місцях?

Інформація з цієї теми наявна в таких джерелах нашого списку літератури:

Нормативно-правові акти: (11);(17); (18);(37);(42); (45);(62);(64); (66);(67);(72); (86);(88);(89); (90);
Підручники і навчальні посібники: (22);(26); (27);(32);(59); (135);(147)

Попередня тема Наступна тема
Повернутися на сторінку "Тематика"

 

На головну право