ТЕМА 8 Політичне лідерство: еліта в Україні


Поступове розшарування номенклатури, формування зародків підприємницького класу, звільнення масової свідомості від патерналістських, егалітарних і національно-романтичних ілюзій створює сприятливий ґрунт для появи підприємницької і сучасної політичної та адміністративної еліт. Але поки що елітне середовище в умовах існуючої структури влади не в змозі витворити сучасний демократичний тип лідера-реформатора.
Загальнонаціональним лідером вважається президент як найвища посадова особа в державі.
Загалом процес формування національної еліти й лідерів сучасного парламентського типу тільки розпочинається. Він вимагає передусім створення рівних правових умов для політичної конкуренції, вияву різних групових інтересів на державному рівні. Ця проблема може бути розв'язана завдяки створенню правового механізму для політичного статусу уряду, посилення його ролі у законодавчому й управлінському процесах, соціального партнерства, де представники уряду, профспілок і підприємців зможуть за столом переговорів розв'язувати складні питання.
Створення правових умов для партійної конкуренції, радикальна реформа інститутів політичної влади й апарату управління, утвердження ринкових форм взаємодії у суспільному житті, запровадження елітних навчальних закладів для підготовки професійних політиків сприятимуть формуванню в Україні сучасної еліти і лідерів на зразок розвиненого демократичного західного суспільства.

Основний зміст проблеми1. Терміном "еліта" позначають провідні верстви в суспільстві, які здійснюють керівництво або досягли визначних успіхів у певних галузях суспільного життя, або мають інтелектуальні, вольові чи моральні переваги порівняно з іншими соціальними групами. 2. Політична еліта в розвиненому західному суспільстві відзначається порівняно з іншими суспільними верствами волею до влади, професійного політичною освітою, досвідом, високим соціальним походженням, багатством. В сучасних умовах політичної конкуренції зростає насамперед попит на високі професійні, інтелектуальні й моральні якості політичної еліти. Для неї, особливо у закритих суспільствах, характерними є також аморальність і низький рівень управлінської компетентності. Таку еліту називають квазіелітою.
3. Еліти типологізують за способом формування (закриті, відкриті); способом отримання і збереження влади (легітимні, нелегітимні); здатністю стабілізувати суспільство (фрагментовані, нормативно інтегровані, ідеологічно інтегровані); ідеологічними цінностями і способом здійснення влади (демократичні, ліберальні, тоталітарні, авторитарні); видами політичної діяльності (державна, муніципальна, партійна, груп тиску).
4. Феномен політичного лідерства передбачає першість особи у політичних структурах державної влади, політичних партіях і групах тиску. Він розкривається через особисті риси політика, рівень його команди, тип політичного режиму і характер політичної ситуації. В основі типологізації лідерства лежать такі критерії: джерело визнання (традиційне, легальне, харизматичне лідерство); місце у політичному режимі і стиль діяльності (авторитарне, демократичне); специфіка політичної діяльності (адміністративне, агітаторське, теоретичне). До типових рис політичного лідера відносяться: наявність професійної освіти й досвіду, інноваційність, ораторське мистецтво, висока комунікабельність, вміння сформувати команду.
5. Політична еліта в Україні впродовж десятирічного терміну державної незалежності складалася в основному з колишньої номенклатури. Якщо на початку державного відродження вона була ідеологічною, тобто здебільшого проповідувала, а не здійснювала економічні реформи, то після других парламентських і президентських виборів прийшла технократична еліта, яка взяла курс на фінансову стабілізацію, конституційну реформу та зміцнення інституту президентської влади.
6. У суспільстві визріває нова підприємницька і сучасна політична та адміністративна еліти, здатні по-сучасному мислити і діяти. Політичне лідерство в Україні ґрунтується в основному на вождизмі з націонал-романтичним і націонал-бюрократичним ухилом. Цей тип лідерства не передбачає глибоких професійних знань, а також опори на фахову команду однодумців і сучасну політичну партію. Сучасний тип лідера — професійного політика з реформістською орієнтацією починає формуватися в середовищі нової політичної еліти, не пов'язаної з колишнім номенклатурним середовищем.

(?) Питання для самоконтролю, роздумів

1. Що ви розумієте під елітарними рисами? Чи може без них існувати еліта ?
2. Чи можна вважати комуністичну номенклатуру елітою?
3. Які існують критерії типологізацїї еліт?
4. Чим відрізняється моністична концепція еліт від плюралістичної?
5. Які фактори впливають на феномен політичного лідерства?
6. Які ви знаєте типи політичних лідерів?
7. Чому політична еліта в Україні виявилася не на висоті вимог свого часу?
8. Чи можна політичну еліту умовно поділити на номенклатурно-ідеологічну, номенклатурно-технократичну і підприємницьку?
9. Чи могли б паціонал-демократичиі еліти здійснити реформи, якбиприйшли до влади на початку державного відродження?
10. Порівняйте двох лідерів національного масштабу — Л.Кравчука та Л.Кучму.
11. Які сторони політичного лідерства в Україні ви вважаєте позитивними, а які — негативними?
12. Які риси притаманні політичному лідерові за М.Херманом?
13. Розкрийте зміст поняття "квазіеліта".
14. Яка відмінність між поняттями "лідер" і "вождь"?
15. Назвіть основні ідеї В.Парето, що стосуються еліти, і стисло охарактеризуйте їх.
16. Назвіть представників плюралістичної теорія еліт.
17. Які типи лідерства виділяв М.Вебер?
18. Які ви знаєте типи лідерів за Г. Лассуелом?
19. Назвіть оптимальну команду сучасного політичного лідера.
20. Які фактори впливають па становлення лідерів?


Інформація з цієї теми наявна в таких джерелах нашого списку літератури:

(1);(6);(10); (22);(28);(3); (33);(38);(39); (56);(57);(84).
polit_slovar.rar;vvedenie_v_polit.rar.

Попередня тема

На головну Політологія