ЛІТЕРАТУРА


1. Закон України «Про статус народного депутата України» від 17 листопада 1992 р. № 2790-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 3. — Ст. 17.
2. Закон України «Про політичні партії в Україні» від 5 квітня 2001 р. № 2365-Ш // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — №23. — Ст. 118.
3. Закон України «Про вибори народних депутатів України» від 18 жовтня 2001 р. № 2766-Ш // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 51-52. — Ст. 265.
4. Закон України «Про об'єднання громадян» від 16 червня 1992 р. № 2460-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — №34. —Ст. 504.
5. Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. № 3723-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 52. — Ст. 490.
6. Закон України «Про вибори Президента України» від 5 березня 1999 р. № 474-ХІУ // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — №14. — Ст. 81.
7. Закон України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» від З липня 1991 р. № 1286-ХІІ // Відомості Верховної Ради Української РСР. — 1991. — № 33. — Ст. 443.
8. Конституція України. — X.: Право, 1997.
9. Абетка української політики: Довідник / Кер. авт. код. М. Томенко. — Вип. 3. — К.: Смолоскип, 2000.
10. Алексеенко И. В. Личность. Политика. Управление. — К.: Знання України, 2001.
11. Андресюк Б. П. На шляху до громадського суспільства: Європейський контекст суспільно-політичного розвитку України. — К.: ЗАТ «Видавництво «Політична думка», 2000.
11а.Антошенко В. Г.,Бабкін В.Д., Бабкіна О. В., Бебак В.М., Головатий М, Ф. Політологія: Підручник. — 2-ге вид., перероб., доп —К.: ВЦ «Академія», 2002.
11б.Арендт Ханна. Джерела тоталітаризму /Пер. з англ. В. Верлоки, Д. Горчакова. — К.: Дух і літера, 2002.
14. Афонин 3. А., Бандурка А. М., Мартьтов А. Ю. Великая коэволюция: Глобальные проблеми современности: Историко-социологический анализ. — 2-еизд., перєраб. и доп. — К.: Парламентское издательство, 2003.
15.Ашин І. К„ Лозанский 9.Д., Кравченко С. А. Социология политики. — М.,2001.
16. Базив Д. П. Геополитическая стратегия Украины. — К., 2000.
17. Бебик В. М. Політологія для політика і громадянина: Монографія. — К.: МАУП, 2003.
18. Беліцер Н. В., Бугаєв С. В., Варивода Я. О., Євтух В. Б., Кравець Т. А. Актуальні питання вітчизняної етнополітики: Шляхи модернізації, врахування міжнародного досвіду / За ред. Ю. Тищенка. —К.: Український незалежний центр політичних досліджень, 2004.
19. Бессонова М., Бірюков О., Бондарук С. та ін. Основи демократії: Навч. посіб. / АПН України; Інститут вищої освіти; Українсько-канадський проект «Розбудова демократії» / За ред. А. Колодія. — К.:Видавництво «Ай.Бі.», 2004.
20. Водуен Ж. Вступ до політології. — К., 1995.
21. Варій М. Й. Політико-психологічні передвиборні та виборчі технології: Навч.-метод, посібник. — К.: Ельга; Ніка-Центр, 2003.
22. Василенко И. А Политическая глобалистика. — М., 2000.
23. Воронов І. О. Глобалізація і політика: Реалії і перспективи соціальних трансформацій. — К.: Генеза, 2004.
24. Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. — М., 2000.
25. Гаджиев К. С. Политическая философия. — М., 1999.
26. Гаєвський Б. А., Ребкало В. А., Туленков М. В. Політичне управління: Навч. посіб. / Українська академія держ. управління при Президентові України. — К.: Видавництво УАДУ, 2001.
27. Гомеров И. Н. Государство и государственная власть: Предпосылки, особенности, структура. — М., 2002.
28. Гринберг Т. 3. Политические технологии: ПР и реклама: Учеб.пос. — М.: Аспект Пресе, 2005.
29. Губерський Л. В., Андрущенко В. П., Михальченко М. І.Культура. Ідеологія. Особистість: Методолого-світоглядний аналіз / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка; Інститут соціології НАН України; Інститут вищої освіти АПН України.—К.: Знання України, 2002.
29а.Дем'яненко Б. Л. Три моделі тоталітаризму: Порівняльний аналіз фашизму, більшовизму та націонал-соціалізму. — К.:Нелень,2000.
29б.Депутатська недоторканість: (Сучасна парламентська та судова практика: правовий аналіз) /Заг. ред. О. В. Задорожнього. — К.:Логос, 2004.
30. Древаль Ю.Д. Парламентаризм у політичній системі України (політико-правовий аналіз): Монографія. — X., 2003.
31. Ильин В. В. Политология. — М., 1999.
32. Ирхин Ю. В., Зотов В. Д., Зотова Л. В. Политология. — М.,1999.
33. Коваленко А. А. Розвиток виконавчої влади в Україні на сучасному етапі: Теорія та практика: Монографія. — К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАНУ, 2002.
34. Кола Д. Политическая социология. — М., 2001.
35. Крадин Н. Н. Политическая антропология: Учебник. — 2-е изд. — М.: Логос, 2004.
36. Кресіна І. О., Перєгуда Є. В. Парламентські вибори в Україні: Правові і політичні проблеми: Монографія. — К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАНУ, 2003.
37. Ледяев В. Г. Власть: Концептуальный анализ. — М., 2001.
38. Малкин Е., Сучков Е. Основы избирательных технологий. —М.,2002.
39. Матееев С.А., Буланенко Л. С, Михеев С.А. Политология. —X., 2000.
40. Медведчук В. Дух и принципы социал-демократии: Украинская перспектива. — К., 2000.
41. Мельник В. А. Политология. — Минск, 1999.
42. Мизес Л. фон. Либерализм в классической традиции. — М.,2001.
43. Михальченко Н. Украинское общество: Трансформация, модернизация Европы? — К., 2001.
44. Мухаев Р. Т. Политология. — М., 1999.
45. Нартов Н.А. Геополитика. — М., 1999.
46. Нудненко Л.А. Теория демократии. — М., 2001.
47. Общая и прикладная политология / Под ред. В. И. Жукова, Б.И. Краснова. — М., 1997.
48. Общество и политика: Современные исследования, поиск концепций / Под ред. В. Ю. Большакова. — СПб.,2000.
49. Основи політології. — К., 1995.
50. ПанаринА. С. Политология: Учебник. — Изд. 2-е, доп. — М.,1999.
51. Политика: История, технология, зкзистенция. — К.: Либідь,2001.
52. Политический процесс: Основные аспекты и способи анализа / Под ред. Е. Ю. Мелешкиной. — М., 2001.
53. Политологический словарь / Под ред. В. Ф. Халипова. — М.,1997.
54. Политологический словарь / Под общ. ред. В. И. Астаховой и Н.И.Панова. — Х.,1997.
55. Политология / Под ред. Г. В. Полуниной. — М., 1996.
56. Политология / Под ред. А. А. Радугина. — М., 1996.
57. Политология / Под ред. М. А. Василика. — СПб., 1999.
58. Политология. — М., 1997.
59. Политология для юристов / Под ред. Н. И. Матузова, А. В.Малько. — М., 1999.
60. Политология: Словарь-справочник / Сост. М. А. Василик и др. — М., 2000.
61. Политология: Хрестоматия / Сост.: М. А. Василик, М. С. Вершинин. — М., 1999.
62. Політологія / За ред. М. І. Сазонова. — X., 1998.
63. Політологія / За заг. ред. І. С. Дзюбка, К. М. Левківського. —К., 2001.
64. Політологія посткомунізму. — К., 1995.
65. Почепцов Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. — К.,2001.
66. Пугачев В. П., Соловьев А. Й. Введение в политологию. — М.,1997.
67. Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. — М-,2002.
68. Райгородский Д. Я. Психология и психоанализ власти. — Самара, 1999.
69. Рамоне И. Геополитика хаоса / Пер. сфр. И. А. Егорова. — М.,2001.
70. Рубан В. В., Середина Н. С. Многопартийная система Украины: как она есть. — X., 1998.
71. Рябов С. Г. Політологічна теорія держави. — К., 1996.
72. Рябов С. Г., Томенко М. В. Основи теорії політики. — К., 1996.
73. Санистебан Л. С. Основы политической науки. — М., 1992.
74. Сирота Я. М. Политология. — СПб., 2000.
75. Сорокин П. Человек, цивилизация, общество. — М., 1992.
76. Теадов Г. Т. Политология. — М., 2000,
77. Тихонравов Ю. В. Геополитика. — М., 2000.
78. Тураев В. А. Глобальные вызовы человечеству. — М., 2002.
79. Українська державність у XXI столітті: Історико-політологічний аналіз. — К., 1996.
80. Хэлд Д. Современная политическая теория / Пер. с англ. под общей ред. В. И. Даниленко. — М., 2001.
81. Цвєтков В. В., Крєсіна І. О., Коваленко А. А. Суспільна трансформація і державне управління в Україні:Політико-правові детермінанти: Монографія. — К.: «Ін Юре», 2003.
82. Чешков М. А. Социальный профиль верхов (Исследования постколониальных злит и опыт для России). — М., 1997.
83. Чилкот Р. Теории сравнительной политологии: В поисках парадигмы. — М., 2001.
84. Чиркин В. Е. Государствоведение. — М., 1999.
85. ІПаповалВ. Державний лад країн світу. — К., 1999.
86. Шумпетер Й. А. Капіталізм, соціалізм і демократія. — К.,1995.
87. Юдрейн Ч. Ф. Сравнительный анализ политических систем. —М.,2000.
88. Юдин Ю. Политические партии и право в современном государстве. — М., 1998.

На головну Політологія