Тема 2 ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА УКРАЇНИПолітична, як і економічна, правова, духовна, соціально-класова системи, є підсистемою суспільства. Якщо істотна ознака економічної системи — власність, правової — правові норми як регулятори суспільного життя, духовної — формування цінностей, відтворення особистості, адекватної цим цінностям, то істотна ознака політичної системи — це формування та здійснення політичної, державної влади. Саме владні відносини характеризують політичну систему.
З погляду масштабу і характеру реалізації основних функцій у суспільстві політична система України поєднує елементи адміністративно-командної, змагальної і соціопримирливої систем. Конституція закріпила ідеал соціопримирливої системи. Однак на практиці здійснити його в нинішніх умовах надзвичайно важко, оскільки затягнувся процес ринкових трансформацій і збереглися радянські механізми соціального захисту населення, дещо модифіковані в нових умовах.

Основний зміст проблеми


1. Політична система — це сукупність інститутів та груп, які формують і розподіляють політичну владу, здійснюють управління суспільними процесами, а також репрезентують інтереси певних соціальних груп у рамках відповідного типу правової системи і політичної культури.
2. Особливості політичної системи полягають у тому, що вона володіє монополією на владу в масштабах усього суспільства, визначає стратегію суспільного розвитку, забезпечує політичне й адміністативно-державне управління суспільними процесами, формує правову систему.
3. Структура політичної системи має такі рівні: інституціональний (організаційно-нормативний) розкриває характер функціонування основних інститутів політичної системи (державних органів, регіональних структур влади та місцевого самоврядування, виборчої та партійної систем); ментально-поведінковий визначає рівень політичного мислення, характер політичних цінностей і норм, стиль політичного мовлення, зміст та типи політичної поведінки; суб'єктно-процесуальний охоплює індивідуальні, групові та масові суб'єкти політики, їх вплив на процес формування і трансформації інститутів політичної системи; інтеракціоністський передбачає зміст та форми політичної взаємодії (співпраці, конкуренції, консолідації, конфлікту, панування та експлуатації) на міжособистісному та груповому рівнях.
4. Політична система виконує функції: владно-політичну, національної інтеграції, стабілізації соціально-політичного життя, соціально-політичної модернізації, управління, правову. Сутність владно-політичної функції зводиться до формування механізму використання і підтримки державної влади відповідно до рівня політичної культури та інтересів суспільства. Влада тримається на примусі, ідеології і довірі до неї народу, тобто легітимності. Функція національної інтеграції полягає у здатності політичної системи забезпечити формування нації. Цей процес може здійснюватися шляхом примусу, насильства або шляхом консолідації (що є характерною тенденцією сучасності). Функція стабілізації соціально-політичного життя виявляється у здатності політичної системи забезпечувати рівновагу між суспільними підсистемами, не допускати гострих конфліктів між соціальними суб'єктами. Такої рівноваги можна досягти або завдяки жорстому контролю політичних інститутів суспільного життя, або шляхом узгодження соціальних інтересів. Функція соціально-політичної модернізації зводиться до того, що політична система забезпечує перехід суспільства від одного стану до іншого через реформування його інститутів. Успіх цього процесу залежить від попередньої культури, реформаторського потенціалу політичної еліти, а також геополітичних чинників. Функція управління передбачає наявність професійного апарату управління, який функціонує на рівні як державних органів, так і громадських інститутів. Висока ефективність політичного управління забезпечується через високий професіоналізм працівників апарату, розвинений правовий контроль і жорстку конкуренцію між політичними елітами. Правова функція полягає в тому, що політична система формує право і функціонує у його рамках. Правотворча функція політичної системи залежить від здатності суб'єктів політичного процесу виробити такі правила гри, які б забезпечували сприятливі умови для економічного, соціального розвитку, тверді гарантії прав і свобод громадян.
5. Типологізація політичної системи здійснюється на основі різних підходів до типологізації суспільства, а також за масштабом і характером управлінських функцій, політичним режимом та політичною культурою.
6. Політична система України є посткомуністичною. У ній поєднуються елементи командно-адміністративної, мафіозної та демократичної систем. Для неї характерні такі ознаки: збереження структури і функцій старого адміністративного апарату, елементів тоталітарної культури, що виявляється у нетерпимості до опонентів, двомірній оцінці дійсності, догматизмі; великий обсяг мафіозних каналів розподілу матеріальних і фінансових ресурсів через пільгові податки, кредити, використання не за призначенням бюджетних коштів, створених органами державної влади для збагачення номенклатурних кланів взамін на отримання від них тіньових доходів; поступова реалізація конституційних принципів для створення правових умов розвитку сучасної правової демократії. Політична система України сягає корінням у східноправославну цивілізацію, історичні наслідки якої подолати у сучасному модернізаційному процесі важко.
7. Політична система України лише частково забезпечує реалізаію своїх функцій, оскільки її інститути не зазнали глибокої трансформації у сучасну плюралістичну політичну систему.

(?) Питання для самоперевірки, роздумів

1. Порівняйте політичну думку княжої доби з політичною думкою Стародавнього Сходу й античності.
2. Як розуміли легітимність влади мислителі Київської Русі?
3. Які погляди С.Оріховського, на вашу думку, можна вважати передовими?
4. У чому сутність ідеї І.Вишенського щодо соборності Церкви?
5. Як розуміли полемісти ідею суспільного договору між монархом і народом ?
6. Які ідеї прихильників православ'я збігалися з протестантизмом, а які були реакційними?
7. Чи можна вважати, що основні положення "Конституції" П.Орлика є прогресивнішими, ніж положення Гадяцької угоди?
8. Чи можна вважати, що "Конституція" П.Орлика заклала принципи майбутнього європейського конституціоналізму?
9. У чому полягає суть концепції освіченого абсолютизму Ф.Прокоповича?
10. Чому Ф.Прокопович відстоював принцип російського монархізму, а не козацько-гетьманської автономії?
11. Яку схему класифікації напрямів політичної думки в Україні можете запропонувати ви?
12. Чому М.Грушевського, який став на позицію незалежної Української держави, вважають представником демократично-народницького напряму?
13. Що було спільного і відмінного між представниками демократично-народницького напряму до початку національної революції і після її поразки?
14. Яка відмінність між консерватизмом і народництвом?
15. У яких питаннях розходилися представники консерватизму В.Липинський, М.Томашівський і В.Кучабський?
16. Чи можна вважати М.Міхновського представником консерватизму?
17. У чому полягає специфіка українського лібералізму?
18. МДрагоманов — ліберал, соціаліст чи націоналіст?
19. Які погляди МДрагомаиова можна вважати виключно ліберальними, а які — соціалістичними?
20. Чому Б.Кістяківськип вважав, що для правової держави потрібна правова людина, а не навпаки?
21. Як розумів соціалістичну державу Б.Кістяківський?
22. Чим відрізнявся націоналізм М.Міхновського від націоналізму Д.Донцова?
23. Чи можна ідеологію Д.Донцова вважати фашистською?
24. Як ви розумієте поняття "націокраіпія" у М.Сціборського?
25. Чим ідеологія націонал -комунізму відрізнялася від демократично-народницької ідеології?
26. 25.Що ви вважаєте прогресивним у иаціонал-комуністичній ідеологи?
27. Як ви розумієте поняття "колектократія"у В.Винниченка?
28. Яка відмінність між демократично-народницькою і націонал-державницькою Ідеологіями?
29. Чому ідею націогенезу О.Бочковського можна вважати сучасною?
30. В якому творі сформульований ідеал правителя княжої доби?
31. Як розумів проблему нації і держави С.Дністрянський?
32. Яка відмінність у поглядах В.Липинського і С.Томашівського?
33. Охарактеризуйте концепцію нації Л.Ребета.
34. Охарактеризуйте основні ідеї С.Мазлаха та В.Шахрая.
35. Чому В.Винниченко як націонал-комуніст критикував більшовицький режим?
36. Які погляди П.Куліша ви вважаєте передовими, а які реакційними?
37. Охарактеризуйте політичні погляди В.Кучабського.
38. Охарактеризуйте політичні погляди П.Полтави.
39. 39- Чи можна вважати І.Фраика соціалістом і революційним демократом?
40. Які основні ідеї Кирило-Мефодіївського братства ви знаєте?
41. Кому із українських мислителів належить авторство понять "легітимна трудова монархія", "клерикальна монархія","націоналістична диктатура "?
42. Назвіть відмінні від інших суспільних систем ознаки політичної системи України.
43. Від яких чинників залежить реалізація політичною системою функції суспільно-політичної модернізації?
44. На яких засадах політична система може реалізувати функцію національної інтеграції?
45. Які чинники найбільшою мірою спонукають суб'єктів політичного процесу діяти в правовому полі?
46. Чи можлива стабілізаційна функція політичної системи без її модернізації?
47. Який тип політичної системи ви вважаєте найперспективнішим?
48. Чи можна вважати політичну систему України сощопримирливою?
49. Які недоліки правової системи України ?
50. Елементи яких систем поєднує політична система України?
51. За якими критеріями типологізуються політичні системи?
52. Яке значення має цивілізаційна спадкоємність для сучасної модернізації політичних систем?
53. Чи можна вважати правомірним те, що повільна модернізація політичної системи України криється в східно православній цивічізаційній спадкоємності?
54. Чим політична система відрізняється від економічної?
55. Як співвідносяться поняття ''політична система" і "правова система"?
56. Які ви знаєте концепції політичної системи?
57. Як співвідносяться владна й управлінська функції у політичній системі?
58. Назвіть типи політичних систем за типом суспільства.
59. Чи можна типологізувати політичні системи за політичними культурами?
60. Які реформи найбіїьшою мірою сприяють модернізації політичної системи — економічні, релігійні, освітні, адміністративні? Обгрунтуйте свою точку зору.
61. Визначіть елементи політичної системи на інституційному рівні.
62. Які елементи командно-адміністративної системи наявні у політичній системі України?


Інформація з цієї теми наявна в таких джерелах нашого списку літератури:

(1);(2);(3); (7);(8);(9); (11);(16);(18); (33);(39);(43); (46);(73);(82); (84).
polit_slovar.rar.

Попередня тема Наступна тема

На головну Політологія