Тести з правознавства


Правильні відповіді

1. Як або ким захищаються права органів місцевого самоврядування:
а) Президентом України;
б) у судовому порядку;
в) Конституцією не регламентується.

2. Верховний суд України і Вищий арбітражний суд України здійснюють свої повноваження:
а) до нових виборів Президента України;
б) до нових виборів до Верховної Ради України;
в) до сформування системи судів загальної юрисдикції в Україні. – Перехідні положення.

3. Не більше якого строку Верховний Суд України і Вищий господарський суд України здійснюють свої повноваження:
а) 1 рік;
б) 3 роки;
в) 5 років. – Перехідні положення.

4. Одна й та сама особа не може бути Президентом України:
а) більше одного строку;
б) більше двох строків;
в) законодавством не регламентовано.

5. Із запропонованого списку визначити повноваження , що належать Президенту України:
а) забезпечення державної незалежності, національної безпеки і правонаступництва держави;
б) призначення глав дипломатичних представництв України в іноземних державах;
в) призначення суддів загальних судів безстроково;
г) затвердження списку об'єктів державної власності, які не підлягають приватизації;
д) ліквідація актів Кабінету Міністрів України;
е) направлення і координація роботи міністерств і відомств;
є) здійснення помилування.

6. Ким приймається рішення про усунення з поста Президента у порядку імпічменту:
а) Верховною Радою;
б) Верховним Судом;
в) Конституційним Судом.

7. Автономна Республіка Крим є:
а) автономною і суверенною;
б) незалежною;
в) невід'ємною складовою частиною України.

8. Коли проводяться чергові вибори Президента України:
а) у березні 1998 р.;
б) у жовтні 1999 р.;
в) у грудні 2000 р.

9. У разі безстрокового призупинення повноважень Президента України вибори Президента України проводяться в період ... від дня призупинення повноважень:
а) 60 днів;
б) 90 днів;
в) 120 днів.

10. Питання організації керування районами в містах відносяться до компетенції:
а) міських рад;
б) обласних рад;
в) Верховної ради;
г) місцевих держадміністрацій.

11. Рішення органів місцевого самоврядування є:
а) обов'язковими на відповідній території;
б) обов'язковими для державних і комунальних підприємств на відповідній території;
в) обов'язковими на всій території України;
г) мають рекомендаційний характер.

12. Кабінет Міністрів у рамках своєї компетенції видає:
а) постанови;
б) розпорядження;
в) правильним є все.

13. У разі передчасного припинення повноважень Президента України виконання його обов'язків тимчасово покладаються на:
а) віце-президента;
б) Прем'єр-міністра;
в) на Голову Верховної Ради.

14. Кому Президент України може передати свої окремі повноваження:
а) Голові Верховної Ради;
б) Прем'єр-міністру України;
в) главі адміністрації Президента України;
г) будь-кому за власним рішенням Президента;
д) не може передавати повноваження.

15. Яка кількість народних депутатів від конституційного складу може подавати законопроект про внесення змін до розділів І, ІІ, ХІІІ Конституції України:
а) 1/2 складу;
б) 2/3;
в) 3/4.

16. Які відносини регулюються Цивільним кодексом ?
а)особисті немайнові;
б) сімейні;
в) майнові;
г) трудові.

17. Перед ким відповідальні голови місцевих держадміністрацій:
а) перед Президентом;
б) Кабінетом Міністрів;
в) правильним є все.

18. Скільки суддів входить до складу Конституційного Суду України:
а) 10;
б) 18;
в) 21.

19. На який строк обирається суддя Конституційного Суду України:
а) 3 роки;
б) 6 років;
в) 9 років.

20. Чи допускається переобрання на повторний строк Голови Конституційного Суду України:
а) допускається;
б) не допускається;
в) Конституцією не регламентовано.

21. Під якими номерами правильно вказані елементи форми держави ?
а) державний режим;
б) вищі органи державної влади;
в) державне правління;
г) республіка;
д) державний устрій.

22. Сукупністю повноважень з володінням, користуванням і розпорядженням майном наділений лише:
а) держава;
б) власник;
в) народ України в особі Верховної Ради України;
г) орендар.

23. Які елементи правової норми названі вірно:
а)заохочення;
б) санкція;
в) презумпція;
г) прецедент;
д) диспозиція.

24. Єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні є:
а) Господарський суд України;
б) Верховний Суд України;
в) Конституційний Суд України.

25. Кабінет Міністрів, відставка якого прийнята Президентом, за його дорученням продовжує виконувати свої повноваження не більше ніж:
а) 30 днів;
б) 60 днів;
в) 90 днів.

26. Які з нижче перерахованих випадків спричиняють відставку Кабінету Міністрів України:
а) відставка президента України;
б) відставка Прем’єр – Міністра України;
в) відставка міністра юстиції України;
г) прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету міністрів України;
д) незадовільна робота Кабінету Міністрів.

27. Прокуратура України є:
а) єдиною системою;
б) децентралізованою системою;
в) немає ніякої системи.

28. Якою кількістю голосів може ініціюватися питання про усунення з поста Президента у порядку імпічменту:
а) більше 1/2 голосів від конституційного складу Верховної Ради; - ст. 111.
б) 2/3;
в) 3/4.

29. Приведення Президента України до присяги здійснює:
а) Голова Верховної Ради;
б) Голова Конституційного Суду;
в) Голова Верховного Суду.

30. З якого моменту новообраний Президент України вступає на пост:
а) з моменту опублікування офіційного оголошення результатів виборів;
б) з моменту обрання;
в) з моменту прийняття присяги.

31. Чи може Верховна Рада України протягом своїх повноважень двічі змінювати одне й те саме положення Конституції України:
а) може;
б) не може;
в) Конституцією не регламентовано.

32. Які відносини регулюються Цивільним кодексом ?
а)особисті немайнові;
б) сімейні;
в) майнові;
г) трудові.

33. Чи може Верховна Рада України протягом своїх повноважень двічі змінювати одне й те саме положення Конституції України:
а) може;
б) не може;
в) Конституцією не регламентовано.

34. Звання президента України:
а) зберігається на весь строк виконання президентських повноважень;
б) зберігається довічно;
в) зберігається довічно, якщо тільки Президент не був усунений з поста у порядку імпічменту. – ст. 105.

35. Який строк повноважень Генерального прокурора:
а) 5 років;
б) 10 років;
в) 15 років.

36. Скільки суддів Конституційного Суду України призначає Верховна Рада України:
а) 6;
б) 12;
в) 18.

37. На який строк обирається Голова Конституційного Суду України:
а) на 3 роки;
б) на 6 років;
в) на 9 років.

38. Тривалість робочого часу для працівників віком від 16 до 18 років:
а) 36 год. на тиждень;
б) 30 год. на тиждень;
в) 35 год. на тиждень.

39. Церемонія вступу на пост глави держави називається :
а) інаугурацією;
б) конфірмацією;
в) промульгацією.

40. Приведення Президента України до присяги здійснює:
а) Голова Верховної Ради;
б) Голова Конституційного Суду;
в) Голова Верховного Суду.

41. Коли була прийнята Конституція України:
а) 28 червня 1996 року;
б) 28 липня 1996 р.;
в) 28 серпня 1997 р.

42. З якого моменту вступає в дію відставка Президента:
а) з моменту проголошення ним особисто заяви про відставку на засідання Верховної Ради України; - ст. 109.
б) з моменту початку процедури імпічменту;
в) з моменту написання Президентом заяви.

43. Ким призначається Генеральний прокурор:
а) Прем'єр-міністром;
б) Президентом;
в) Верховною Радою.

44. В якій відповіді названий обов’язковий структурний елемент правовідносин ?
а) суб’єкти (учасники);
б) правові норми;
в) джерела;
г) особа, яка підлягає відповідальності;
д) суб’єктивна сторона.

45. Судочинство в Україні здійснюється:
а) Конституційним судом;
б) судами загальної юрисдикції.

46. Ким або чим визначається статус міст Києва і Севастополя:
а) Президентом;
б) Конституцією;
в) законами України.

47. Як або ким захищаються права органів місцевого самоврядування:
а) Президентом України;
б) у судовому порядку;
в) Конституцією не регламентується.

48. У відповіді під яким номером названа галузь права, яка регулює суспільні відносини у сфері державного управління ?
а) державне (конституційне) право;
б) податкове право;
в) адміністративне право;
г) цивільне право;
д) кримінальне право.

49. Які види юридичної відповідальності названо правильно ?
а) податкова;
б) фінансова;
в) адміністративна;
г) матеріальна;
д) трудова;
е) кримінальна.

50. Які відносини регулюються Цивільним кодексом ?
а)особисті немайнові;
б) сімейні;
в) майнові;
г) трудові.

51. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки правової держави:
а) закріплення основних прав людини у Конституції та інших законах;
б) високозначуще становище судових органів;
в) суверенітет;
г) режим законності;
д) взаємовідповідальність особи та держави;
е) розподіл влади на законодавчу, виконавчу та судову.

52. Із запропонованого списку визначити повноваження , що належать Президенту України:
а) забезпечення державної незалежності, національної безпеки і правонаступництва держави;
б) призначення глав дипломатичних представництв України в іноземних державах;
в) призначення суддів загальних судів безстроково;
г) затвердження списку об'єктів державної власності, які не підлягають приватизації;
д) ліквідація актів Кабінету Міністрів України;
е) направлення і координація роботи міністерств і відомств;
є) здійснення помилування.

53. Система судів загальної юрисдикції в Україні будується на принципі:
а) територіальності;
б) спеціалізації;
в) правильним є все.

54. Питання організації керування районами в містах відносяться до компетенції:
а) міських рад;
б) обласних рад;
в) Верховної ради;
г) місцевих держадміністрацій.

55. Які елементи правової норми названі вірно:
а) заохочення;
б) санкція;
в) презумпція;
г) прецедент;
д) диспозиція.

56. Завданнями місцевих держадміністрацій на ввірених ним територіях є забезпечення:
а) законності та правопорядку;
б) підготовки та виконання відповідних бюджетів;
в) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного і культурного розвитку, програм охорони навколишнього середовища;
г) виконання Конституції і законів України;
д) правильним є все.

57. Рішення органів місцевого самоврядування є:
а) обов'язковими на відповідній території;
б) обов'язковими для державних і комунальних підприємств на відповідній території;
в) обов'язковими на всій території України;
г) мають рекомендаційний характер.

58. Які відносини регулюються Цивільним кодексом ?
а)особисті немайнові;
б) сімейні;
в) майнові;
г) трудові.

59. У визначених законом випадках правосуддя здійснюється:
а) присяжними;
б) народними засідателями;
в) правильним є все.

60. Визначте, які функції належать прокуратурі:
а) ведення попереднього слідства;
б) підтримка державного звинувачення в суді;
в) нагляд за дотриманням законів у всіх установах, підприємствах, організаціях;
г) нагляд за дотриманням законів під час виконання судових рішень в кримінальних справах;
д) представлення інтересів громадянина чи держави у суді у випадках, передбачених законом.

61. Надурочні роботи за загальним правилом:
а) не допускаються;
б) допускаються;
в) допускаються, якщо не заперечує працівник.

62. Хто являється головою Ради національної безпеки:
а) Президент України;
б) Голова Верховної Ради України;
в) Прем'єр-міністр України;
г) міністр оборони України.

63. Юрисдикція судів поширюється :
а) на всі правовідносини, що виникають в державі;
б) на всі правовідносини, які виникають між громадянами України;
в) законодавством не регламентовано.

64. Якою мовою має володіти суддя в Україні:
а) англійською;
б) російською;
в) українською.

65. Скільки років має прожити в Україні кандидат, щоб бути обраним суддею Конституційного Суду України:
а) 10;
б) 15;
в) 20.

66. Єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні є:
а) Господарський суд України;
б) Верховний Суд України;
в) Конституційний Суд України.

67. Яка кількість народних депутатів від конституційного складу може подавати законопроект про внесення змін до розділів І, ІІ, ХІІІ Конституції України:
а) 1/2 складу;
б) 2/3;
в) 3/4.

68. Завданнями місцевих держадміністрацій на ввірених ним територіях є забезпечення:
а) законності та правопорядку;
б) підготовки та виконання відповідних бюджетів;
в) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного і культурного розвитку, програм охорони навколишнього середовища;
г) виконання Конституції і законів України;
д) правильним є все.

69. На посаду судді може бути рекомендована особа не молодша :
а) 25 років;
б) 30 років;
в) 35 років.

70. Рішення органів місцевого самоврядування є:
а) обов'язковими на відповідній території;
б) обов'язковими для державних і комунальних підприємств на відповідній території;
в) обов'язковими на всій території України;
г) мають рекомендаційний характер.

71. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки правової держави:
а) закріплення основних прав людини у Конституції та інших законах;
б) високозначуще становище судових органів;
в) суверенітет;
г) режим законності;
д) взаємовідповідальність особи та держави;
е) розподіл влади на законодавчу, виконавчу та судову.

72. Скільки областей в Україні:
а) 19;
б) 24;
в) 28.

73. Визначте правовий статус Ради національної безпеки України:
а) є вищим органом в галузі оборони і національної безпеки;
б) є координаційним органом з питань оборони і національної безпеки при Президентові України;
в) є дорадчим органом при Президентові України з питань оборони і національної безпеки.

74. Чи допускається переобрання на повторний строк Голови Конституційного Суду України:
а) допускається;
б) не допускається;
в) Конституцією не регламентовано.

75. Конституційний Суд України:
а) вирішує питання про конституційність законів та інших правових актів, дає офіційне роз'яснення Конституції України; - ст. 150.
б) вирішує конфлікти між вищими органами державної влади;
в) правильним є все.

76. Конституція України не може бути змінена:
а) в умовах надзвичайного стану;
б) в умовах воєнного стану;
в) правильним є все.

77. Із запропонованого списку визначити повноваження , що належать Президенту України: - ст. 106.
а) забезпечення державної незалежності, національної безпеки і правонаступництва держави;
б) призначення глав дипломатичних представництв України в іноземних державах;
в) призначення суддів загальних судів безстроково;
г) затвердження списку об'єктів державної власності, які не підлягають приватизації;
д) ліквідація актів Кабінету Міністрів України;
е) направлення і координація роботи міністерств і відомств;
є) здійснення помилування.

78. Який мінімум депутатів Верховної Ради України повинен звернутися до Конституційного Суду України, щоб він прийняв до розгляду питання щодо конституційності закону або рішення:
а) 45 депутатів;
б) 225 депутатів;
в) 450 депутатів.

79. У відповіді під яким номером правильно вказано орган, що може визнати громадянина недієздатним, який внаслідок душевної хвороби або недоумства не може розуміти значення своїх дій або керувати ними ?
а) суд;
б) орган опіки і піклування;
в) прокуратура;
г) орган реєстрації актів громадянського стану;
д) господарський суд.

80. Правосуддя в Україні здійснюється :
а) судовими органами і органами прокуратури;
б) винятково судами;
в) судами і військовими трибуналами.

81. Як називається механізм скріплення підписом глави уряду правових актів, які підписує глава держави:
а) квестура;
б) ад'юнктура;
в) контрагністратура.

82. Органом виконавчої влади на місцях є:
а) місцеві держадміністрації;
б) адміністрації представників Президента;
в) місцеві ради депутатів.

83. Правосуддя здійснюють:
а) професійні судді;
б) військові юристи;
в) працівники прокуратури.

84. Хто рекомендує суддю на посаду:
а) кваліфікаційна комісія суддів;
б) Верховна Рада;
в) Конституційний Суд.

85. Яку освіту повинен мати кандидат у судді:
а) середню спеціальну;
б) вищу;
в) вищу юридичну.

86. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді Україні належить:
а) Кабінету Міністрів України;
б) Президенту України;
в) Національному банку України;
г) народним депутатам України;
д) усе вищенаведене.

87. Хто має право на місцеве самоврядування:
а) народ України;
б) жителі села;
в) територіальна община;
г) правильним є все.

88. Хто обирає голову сільської, селищної і міської ради:
а) депутати місцевих органів самоврядування;
б) призначає Президент;
в) жителі даної місцевості.

89. Тривалість робочого часу для працівників віком від 16 до 18 років:
а) 36 год. на тиждень;
б) 30 год. на тиждень;
в) 35 год. на тиждень.

90. Із запропонованого списку визначити повноваження, що належать Президенту України:
а) забезпечення державної незалежності, національної безпеки і правонаступництва держави;
б) призначення глав дипломатичних представництв України в іноземних державах;
в) призначення суддів загальних судів безстроково;
г) затвердження списку об'єктів державної власності, які не підлягають приватизації;
д) ліквідація актів Кабінету Міністрів України;
е) направлення і координація роботи міністерств і відомств;
є) здійснення помилування.

91. Питання організації керування районами в містах відносяться до компетенції:
а) міських рад;
б) обласних рад;
в) Верховної ради;
г) місцевих держадміністрацій.

92. Існують наступні види робочого часу:
а) нормальний;
б) скорочений;
в) неповний;
г) обмежений.

93. Рішення органів місцевого самоврядування є:
а) обов'язковими на відповідній території;
б) обов'язковими для державних і комунальних підприємств на відповідній території;
в) обов'язковими на всій території України;
г) мають рекомендаційний характер.

Правильні відповіді

На головну право