Питання для роздуму та самоперевірки

Ними цікавляться найчастіше


Прийдуть часи, коли ми нікого не зможемо більше чекати.
Ви або їдете з нами в автобусі, або не їдете
Том Вулф

I

1. Охарактеризуйте основні дестимулюючі і стимулюючі чинники, які впливають на діяльність сучасного вітчизняного господарського керівника.
2. Охарактеризуйте основні типи господарських керівників.
3. Які функції менеджера як керівника організації, керівника під розділу (управління, відділу тощо) є основними?
4. Охарактеризуйте загальні І специфічні якості ефективних менеджерів.
4. Які ділові й особисті риси необхідні для ефективного керівництва в сучасних соціально-економічних умовах українському менеджеру?
5. Які основні функції виконує менеджер як організатор конкретних видів робіт в окремих підрозділах чи в програмно-цільових групах?
6. Проаналізуйте основні функції менеджера-адміністратора.
7. Якими якостями повинен володіти менеджер-керівник; менеджер-організатор; менеджер-адміністратор?
8. Чим відрізняються поняття «керівництво», «влада», «лідерство»?
10. Визначте основні складові елементи моделі успішного керівництва.
11. Які чинники, що визначають ефективність менеджменту організації, виявляються у взаємовідносинах лінійних і функціональних менеджерів?
12. З’ясуйте сутність поняття «влада в менеджменті».
14. Охарактеризуйте види і форми влади в менеджменті.
15.Визначте основні відмінності у функціях лідера команди і управляючого.

II

1.З'ясуйте різницю між сформульованими наукою законами і закономірностями.
2. У чому полягає системність впливу закономірностей менеджменту на практику господарювання?
3. Розкрийте сутність принципів менеджменту.
4. Охарактеризуйте механізм формулювання принципів ефективного менеджменту організації.
5. Які групи принципів менеджменту можна виокремити в системі принципів менеджменту конкретної організації?
6. Які з розглянутих закономірностей менеджменту, на вашу думку, відповідають сучасному соціально-економічному становищу органіки в Україні?
7. Чи повинно бути критерієм збереження одних принципів, відкидання інших і формулювання нових за перегляду системи принципів у певній організації?

III

1. Чи відповідають сутності соціального виробничо-господарського об'єднання організації, які існували в період першого великого поділу суспільної праці?
2. Визначте принципи функціонування організацій.
3. Охарактеризуйте основні складові поняття «організація».
4. За якими критеріями розмежовують внутрішнє і зовнішнє середовища організації?
5. Охарактеризуйте основні складові понять "внутрішнє середовище організації», «зовнішнє середовище організації».
6. У чому полягає основна відмінність між рабовласницькою і феодальною організаціями? Між феодальною і капіталістичною? Між капіталістичною і соціалістичною?
7. За якою ознакою організації поділяють на комерційні і некомерційні?
8. Які законодавчі акти регламентують діяльність підприємств є в Україні?
9. За якими ознаками і на які види класифікують вітчизняні підприємства
10. З'ясуйте сутність організаційного розвитку.
11. Визначте складові плану організаційного розвитку.
12. Охарактеризуйте основні чинники, які впливають на ефективність впровадження організаційних змін.
13. З'ясуйте передумови еволюції виробничо-господарських організацій.
14. Чи піддаються регулюючому впливу менеджменту всі чинники внутрішнього середовища організації? Якщо не всі, то які з них?
15. У чому полягає стратегія діяльності організації щодо зовнішнього середовища?
16. Чи може вижити організація без організаційного розвитку?

На головну Менеджмент